Motopedagogika – wychowanie poprzez ruch  

Motopedagogika to kompleksowo ukierunkowana koncepcja wychowania poprzez postrzeganie, doznanie i ruch.
Motopedagogika jest koncepcją terapeutyczną oraz pedagogiczną. Odnajduje swoje zastosowanie w działaniach prewencyjnych i terapeutycznych w: przedszkolach, szkołach, klubach sportowych, ośrodkach społeczno- pedagogicznych, gabinetach lekarskich, instytucjach pedagogicznych, instytutach pedagogiki specjalnej, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, itd. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w psychiatrii wieku dziecięco – młodzieżowego ( u osób z problemami w nauce, zaburzeniami zachowania, problemami rozwojowymi).
Motopedagogikę stosuje się u osób z wadami rozwojowymi ( psychicznymi i fizycznymi), z problemami w zakresie postrzegania, wykonywania zadań ruchowych opartych na zdolnościach motorycznych, ale również w zakresie emocji, komunikacji i procesu uczenia się. Te istotne życiowo aspekty mogą być kształtowane przez psychomotorykę.

Jednym ze szczególnych celów motopegagogiki jest propagowanie i rozwój zachowań prospołecznych. To kompleksowo ukierunkowana koncepcja wychowania poprzez

 • Postrzeganie
 • Doznanie
 • Ruch

Specjaliści poszukują silnych stron swych klientów i wykorzystują je do ogólnego wspierania rozwoju.

Motopedagogika zwana jest również holistyczną pedagogiką integracyjną. Istotnymi czynnikami są tutaj:

 • Całościowe spojrzenie na człowieka jako integralną część środowiska w którym żyje i funkcjonuje
 • Całościowe traktowanie i leczenie klienta
 • Jego integracja

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń

Cechy charakterystyczne metody motopedagogicznej:

 • Ciało, umysł i dusza jako jedność funkcyjna
 • Kontakt z drugim człowiekiem jako podstawa orientacja na zasoby
 • Szacunek i uwzględnienie emocjonalności
 • Zorientowanie na działanie, przeżywanie i konflikt
 • Poczucie własnej skuteczności
 • Tworzenie pozytywnej koncepcji siebie
 • Aktywacja sił auto leczniczych
 • Wykorzystanie procesów związanych z dynamiką grupy
 • Uwzględnienie czynników systemicznych

Do najczęstszych zaburzeń psychoruchowe należą:

 • Zaburzenia poznawcze
 • Zaburzenia uczenia się
 • Zaburzenia deficytu uwagi
 • Kłopoty w relacjach i komunikacji
 • Zaburzenia obrazu ciała
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego
 • Zaburzenia lateralizacji
 • Zaburzenia słuchu
 • Zaburzenia postrzegania czasu i przestrzeni
 • Brak skoordynowanych ruchów

Cele edukacyjne oraz kompetencje przekazywane poprzez motopedagogikę:

 • Wykształcenie pozytywnej świadomości ciała
 • Wykształcenie zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich
 • Dostrzeganie potrzeb, pragnień, zainteresowań i oczekiwań innych ludzi i uwzględnienie tego we własnym stosownym zachowaniu się
 • Chęć podejmowania ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje
 • Poprawa postrzegania zmysłowego, rozszerzenie doznań motorycznych i doświadczeń własnego ciała
 • Poprawa zdolności działania i komunikacji
 • Poprawa umiejętności sensomotorycznych
 • Poprawa osiągnięć szkolnych ( edukacyjnych)
 • Zdolność do postrzegania estetyki, kreowania jej
 • Empatia
 • Zdolność wyciągania wniosków
 • Zdolność myślenia sieciowego ( strategicznego, uwzględniającego informacje pochodzące z różnych stron)
 • Zdolność formułowania wypowiedzi i porozumiewania się
 • Świadomość zdrowotna oraz stosowana higiena i pielęgnacja ciała
 • Gotowość do okazywania pomocy, poczucie sprawiedliwości, zdolność do solidarnego działania
 • Zdolność zawierania kompromisów i stosunków pokojowych, poczucie odpowiedzialności za naturę, środowisko, respekt wobez wszystkiego co żyje, czego jesteśmy częścią
 • Kreatywność
 • Motywacja
 • Zdrowie psychiczne
 • Zdolność współstanowienia, współdecydowania, współokreślania
 • Opanowanie
 • Zdolność samostanowienia, wyrokowania oraz krytyki
 • Autokoncepcja 
 • Samorealizacja w kontekście społecznym
 • Zachowanie odpowiednia w danym otoczeniu
 • Zdolność solidarnego myślenia i działania
 • Zdolności społeczne
 • Umiejętność działania w zespole
 • Tolerancja, zwłaszcza jako szacunek wobec indywidualności i postawy innych ludzi

Pedagogika cyrku, zabawy z cyklu Ruch i Rytm , kalskanki – body percusion, taniec, trening powięziowy i inne działania motopedagogiczne wpływają na:

 • rozwój koordynacji i koncentracji,
 • szybkość,
 • rozpoznawanie swoich części ciała,
 • koordynację wzrokowo – ruchową,
 • wpływają na świadomość ciała,
 • współpracę w grupie,
 • umiejętność słuchania,
 • uważność,
 • postrzeganie barw,
 • postrzeganie czasu,
 • postrzeganie wzrokowe,
 • postrzeganie społeczne,
 • postrzeganie zmian sytuacji ( np. kiedy dodajemy do zabawy kolejne działania),
 • postrzeganie funkcji własnego ciała,
 • postrzeganie schematu ciała,
 • postrzeganie czuciowe i kinestetyczne,
 • komunikatywność,
 • pamięć,
 • rewersję,
 • myślenie probabilistyczne,
 • zdolności pars pro toto,
 • wyobraźnię,
 • zdolności organizacyjne
 • związane z wykonywaniem poleceń

Opracowanie Joanna Stanowska